بازدید فرماندار شهرستان ارومیه از محل نمایشگاه های فاز 3و 4