برگزاری بیست و پنجمین جشن گلریزان انجمن خیریه امید ارومیه

برگزاری بیست و پنجمین جشن گلریزان انجمن خیریه امید ارومیه
با حضور استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه، بیست و پنجمین جشن گلریزان انجمن خیریه امید ارومیه برگزار شد.

با حضور استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه، بیست و پنجمین جشن گلریزان انجمن خیریه امید ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با حضور در بیست و پنجمین جشن گلریزان انجمن خیریه امید ارومیه۲۰۰ میلیون ریالی برای درمان بیماران این انجمن کمک کرد.