بازدید میدانی عماری از پیشرفت فیزیکی هلدینگ رفاهی ستاره سیلوانا