دومین جلسه کارگروه اشتغال پایدار و سرمایه گذاری شهرستان ارومیه با حضور فرماندار برگزار شد