گزارش تصویری جلسه کمیته کارشناسی نظارت بر اشتغال شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه کمیته کارشناسی نظارت بر اشتغال شهرستان ارومیه
جلسه کمیته کارشناسی نظارت بر اشتغال شهرستان صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه کمیته کارشناسی نظارت بر اشتغال شهرستان صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری