دیدار سرکنسول جمهوری ترکیه با فرماندار شهرستان ارومیه