بازدید میدانی فرماندار شهرستان ارومیه از محل گذری کاهش آسیب