میز ارتباطات مردمی در محل مصلی امام خمینی ره برگزار شد