جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ارومیه با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد