کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان ارومیه به ریاست فرماندار شهرستان ارومیه برگزار شد