تکریم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار از خیرین نیکوکار